Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy sklep.greinplast.pl zwraca Klientowi płatność́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być́ zgłaszane:

1. pisemnie na adres siedziby: GREINPLAST Sp. z o.o., Krasne 512 b, 36-007 Krasne

2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@greinplast.pl

W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

Formularz zwrotu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36- 007 Krasne.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do podmiotów obsługujących nas w zakresie teleinformatyczny, prawnym, a także podmiotom mogącym uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.