Polityka Prywatności i Cookies

1. Zawartość i cele polityki prywatności 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego sklep.greinplast.pl (zwanego dalej „Serwisem”), które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie,
z uwzględnieniem zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora danych. 

Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego przepisom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

Informujemy, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

2. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, w tym Administratorem Serwisu  (dalej „Administrator”) jest firma Greinplast Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Krasne 512B, 36-007 Krasne o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP:
813-32-25-363, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000014276, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@greinplast.pl 

Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

§1  Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "Gerinstore.pl" działający pod adresem sklep.greinplast.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej 
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania 
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Cele przetwarzania danych osobowych 

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych
w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:

 1. jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – rejestracji i utrzymania konta klienta i jego funkcjonalności w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w przypadku zakupu produktów – prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, w tym także ich wysyłki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. skontaktowania się z Państwem, realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. przesłania prośby o wyrażenie opinii na temat zakupionego produktu, realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci badania poziomu satysfakcji klientów z dokonanej transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

§3 Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

Podanie w Serwisie danych osobowych jest dobrowolne, jednak – w przypadku zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży - konieczne do jej realizacji.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych informacji, uniemożliwi korzystanie
z usługi. 

W Serwisie istnieje możliwość udostępnienia następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • dane adresowe, które mają być umieszczone na fakturze
 • dane adresowe do wysyłki towaru
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP
 • login
 • dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polu „treść wiadomości”
 • dane wskazane przed zamawiającego w polu „uwagi klienta”.

Ponadto, następujące anonimowe dane są gromadzone automatycznie: 

 • adres IP
 • typ przeglądarki
 • rozdzielczość ekranu
 • przybliżona lokalizacja
 • otwierane podstrony serwisu
 • czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • adres poprzedniej podstrony
 • adres strony odsyłającej
 • język przeglądarki
 • prędkość łącza internetowego
 • dostawca usług internetowych.

 §4  Logowanie do konta Klienta za pośrednictwem usług podmiotów trzecich

Serwis oferuje możliwość logowania się do Konta Klienta za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie, takich jak:

 1. Facebook Connect

Usługa daje możliwość zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem profilu w serwisie społecznościowym facebook.pl. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Skorzystanie z przedmiotowej usługi wyłącza konieczność dodatkowej rejestracji. W celu zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem tej usługi, użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, gdzie loguje się do swojego profilu na tym portalu społecznościowym. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Serwis danych zawartych w profilu użytkownika, profil ten łączony jest z Kontem Klienta w Serwisie Sklepu internetowego, a dane zostają przeniesione w sposób automatyczny. Dane pobierane przez Sklep internetowy z profilu w portalu społecznościowym to: imię, nazwisko oraz adres mail właściciela profilu.

Te informacje są niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji na temat serwisu Facebook oraz jego polityki prywatności można znaleźć pod tym adresem.

 1. Logowanie za pomocą konta Google

Logowanie do Konta Klienta możliwe jest także za pośrednictwem konta Google. Usługę  zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“)). Skorzystanie z przedmiotowej usługi wyłącza konieczność dodatkowej rejestracji. W celu zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem tej usługi, użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania do konta Google, gdzie loguje się do swojego profilu w tym serwisie. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Serwis danych zawartych w profilu użytkownika, profil ten łączony jest z Kontem Klienta w Serwisie Sklepu internetowego, a dane zostają przeniesione w sposób automatyczny. Dane pobierane przez Sklep internetowy z profilu w serwisie Google to: imię, nazwisko oraz adres mail właściciela profilu.

Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika.

§5 Pozostałe formy przetwarzania danych  osobowych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom obsługującym nas w zakresie: funkcjonowania i obsługi Sklepu internetowego,  informatycznym, hostingowym, prawnym, doradczym, obsługującym nas w  dokonywaniu płatności oraz realizującym usługi transportu towarów. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 • Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – nie dłużej jednak niż 2 lata albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Jeżeli wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe związane z realizacją
  i rozliczeniem zamówienia, zgodnie z prawem muszą być przechowywane przez okres 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. Pozostałe dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości ocenienia naszych produktów, dane związane z oceną przechowywane będą przez 1 rok albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak
  i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są
  w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§6 Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu prawa:

A) dostępu do danych;

B) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

C) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);

D) prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

E) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;

F) prawo do usunięcia - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];

G) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7   Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie 
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§8 Bezpieczeństwo składowania plików Cookie

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych
  w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy
  w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z internetu.

§9 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

§10  Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: 

 • Usługi społecznościowe / łączone: (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.) 
 • Prowadzenie statystyk:
 • Usługi inne:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

§11 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za obsługę Sklepu internetowego oraz utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - OVH sp. z o.o.

§12 Zmiany w Polityce Prywatności i Cookies

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.