Regulamin

Informacje na temat Sklepu:

Sklep internetowy sklep.greinplast.pl prowadzony przez: Poligrand Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul Lubelska 75/12, 35-233 Rzeszów, NIP 5170378591, REGON 366066225. KRS 0000652261 Sklep umożliwia zawieranie umów kupna sprzedaży towarów w nim oferowanych lub rezerwację towaru w sklepach stacjonarnych celem zawarcia umowy kupna sprzedaży bezpośrednio we wskazanej lokalizacji, z możliwością zapoznania się z towarem na miejscu.

Sprzedawcą i Administratorem danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, KRS: 0000014276, NIP: 8133225363, REGON: 691552684 który na podstawie art. 28 RODO powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia sklepu internetowego sklep.greinplast.pl firmie Poligrand Sp. z o. o z siedzibą w Rzeszowie ul. LUBELSKA 75/12, 35-233 RZESZÓW, PODKARPACKIE KRS 0000652261, REGON 366066225, NIP 5170378591 adres email: kontakt@poligrand.pl

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia zamówienia.

Słownik użytych terminów:

Klient: Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę kupna sprzedaży za pomocą sklepu internetowego sklep.greinplast.pl lub rezerwujący towar u lokalnego dystrybutora za pośrednictwem tego sklepu.

Konto: usługa elektroniczna obejmująca prowadzony przez Sprzedawcę zbiór zasobów, oznaczony przez Klienta loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto podając dane wymagane podczas rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie. Konto umożliwia Klientowi w szczególności: przechowywanie danych adresowych dostawy zamówionych towarów; danych adresowych do rozliczeń; śledzenie statusu zamówienia; dostęp do historii zamówień; otrzymywanie powiadomień mailowych. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, a następnie kliknięciu Zarejestruj się. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć Konto poprzez wysłania żądania na adres email: sklep@greinplast.pl.

Konsument: zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważana jest również osoba zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Login: adres e-mail Klienta służący autoryzacji dostępu do Konta, podany przez Klienta podczas tworzenia Konta

Hasło: ciąg znaków służący autoryzacji dostępu do Konta, ustalony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności Hasła i nieudostępniania go osobom trzecim.

Przedsiębiorca: osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl będący integralną częścią umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

Regulamin Opinii: regulamin określający zasady zamieszczania opinii o Produktach, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

Rezerwacja: Konsument lub Przedsiębiorca dokonuje rezerwacji towar u lokalnego dystrybutora za pośrednictwem sklep.greinplast.pl celem jego późniejszego zakupu, zapłaty za towar i odbioru osobistego u dystrybutora.

Sklep: Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.greinplast.pl

Sprzedawca: jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, KRS: 0000014276, NIP: 8133225363, REGON: 691552684

Towar: dostępny w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem lub przedmiotem rezerwacji u lokalnego dystrybutora celem zawarcia umowy kupna sprzedaży bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z którą Sprzedawca przenosi na Klienta własność zamówionych produktów, a klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązuje się do zapłaty dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów wysyłki, wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży, określające produkty oraz dane klienta niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Wymagania techniczne:

Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.

Rejestracja oraz zakupy / rezerwacja towaru bez rejestracji:

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl, (założenia konta Klienta lub Konsumenta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:

W przypadku klientów będących Konsumentami:

 • imię̨ i nazwisko,
 • nick (Nazwa konta w systemie sklepu - pseudonim),
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • hasło dostępowe do konta,
 • W przypadku klientów będących Przedsiębiorcami:
 • Firma przedsiębiorcy
 • Nick (nazwa konta w systemie Sklepu).
 • Adres email
 • Numery NIP i REGON
 • Hasło dostępowe do konta.

a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl, i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

Klient ma możliwość dokonania zakupu lub rezerwacji towaru w sklepie stacjonarnym bez rejestracji konta. W tym celu należy wybrać opcję Kupuję bez rejestracji / Rezerwuję bez rejestracji. Klient zobowiązany jest wskazać, czy korzysta ze sklepu jako Konsument czy Przedsiębiorca, a następnie podać dane teleadresowe niezbędne do złożenia zamówienia / rezerwacji. Potwierdzenie złożenia zamówienia / rezerwacji zostanie przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych. Wskazane ceny nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep Internetowy sklep.greinplast.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiany , nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Sklep Internetowy sklep.greinplast.pl, nie prowadzi sprzedaży związanej z wysyłką towaru za granicę.

W celu złożenia zamówienia należy:

1. Zalogować się̨ do Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl, lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk KUPUJĘ (lub równoznaczny);

3. Wybrać sposób dostawy oraz formę płatności.

4. Wpisać adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, jeżeli jest inny niż podany przy logowaniu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

5. Wybrać formę̨ płatności;

6. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

Dodanie opinii o Produkcie wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem Opinii oraz zaznaczenia na formularzu udostępnionym w Serwisie, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Wybranie przez klienta Nicku jest konieczne dla zamieszczenia opinii o Produkcie. Nick Klienta powinien być unikalny oraz nie zawierać treści: niezgodnych z prawem, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, obelżywych, wulgarnych, pornograficznych. Nick podlega moderacji na zasadach określonych w Regulaminie Opinii.

Dostępne formy płatności:

 • przelew na wskazane konto bankowe,
 • szybki przelew internetowy,
 • BLIK

Dostępne sposoby dostawy:

 • przesyłka za pomocą Poczty Polskiej,
 • przesyłka kurierska,

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, sklep.greinplast.pl, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez sklep.greinplast.pl, i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.

Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej wraz z fakturą w formie elektronicznej.

Klient ma prawo anulowania złożonego zamówienia w sklepie internetowym sklep.greinplast.pl do momentu otrzymania statusu nadania wysyłki zamówionego towaru. W przypadku rezygnacji z zamówienia mającego miejsce po otrzymaniu statusu na temat nadani a wysyłki do klienta zwrot następuje na zasadzie prawa od odstąpienia sprzedaży opisanym w punkcie „Prawo do odstąpienia od umowy” niniejszego regulaminu.

W celu odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym należy:

1. Zalogować się do Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl, lub skorzystać z możliwości zamówienia towaru bez rejestracji podając dane takie jak imię nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nip w przypadku FV oraz numer telefonu i mail;

2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk zamawiam (lub równoznaczny);

3. Wybrać miejsce zawarcia umowy kupna sprzedaży oraz odbioru zamówienia.

4. odebrać indywidualny kod QR służący do odbioru zamówienia przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

5. Zgłosić się w wybranym przy rezerwacji towaru sklepie stacjonarny, podać indywidualny kod odbioru, zapoznać się z towarem oraz zapłacić.

W przypadku zmówienia towaru z odbiorem w sklepie stacjonarnym funkcjonalność oferowana przez sklep internetowy sprowadza się do sprawdzenia dostępności danego towaru oraz zarezerwowania go w sklepie stacjonarnym. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego sklep stacjonarny, z wyłączeniem przepisów regulujących zawieranie umów na odległość.

Informacje otrzymywane przez klienta ze sklepu internetowego sklep.greinplast.pl w procesie realizacji zamówienia.

1. Zakup z wysyłką do klienta.

 • potwierdzenie założenia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • potwierdzenie złożenia zamówienia i opłacenia zamówienia
 • informacja o przygotowaniu zamówienia i terminie wysyłki
 • informacja o nadaniu przesyłki

2. Zakup z odbiorem osobistym

 • potwierdzenie założenia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • potwierdzenie złożenia rezerwacji
 • informacja o przygotowaniu zamówienia terminie odbioru
 • informacja o możliwości odebrania zamówienia

3. Pozostałe informacje ze sklepu sklep.greinplast.pl

 • potwierdzenie usunięcia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • powiadomienie o niepowodzeniu płatności
 • powiadomienie o anulowaniu zamówienia
 • powiadomienie o zmianie terminu odbioru zamówienia z obiorem osobistym

Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl, w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy sklep.greinplast.pl, zwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane:

1. pisemnie na adres siedziby: ul Lubelska 75/12, 35-233 Rzeszów

2. za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@poligrand.pl

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 lit. a) powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 7, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 12 do ust. 13 powyżej;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 9 do ust. 13 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 10. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 16. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 17. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 18. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Towarów z elementami cyfrowymi w zakresie uregulowanym w ust. 4 lit. e, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

Dane osobowe i pliki cookies

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w www.greinplast.sklep/cookies 

Prawo do zmiany Regulaminu:

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl;

4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Sklep poinformuje również poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z konta datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.