Regulamin

Informacje na temat Sklepu:

Sklep internetowy Grainstore.pl prowadzony przez: Poligrand Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul Lubelska 75/12, 35-233 Rzeszów, NIP 5170378591, REGON 366066225. KRS 0000652261 Sklep umożliwia zawieranie umów kupna sprzedaży towarów w nim oferowanych lub rezerwację towaru w sklepach stacjonarnych celem zawarcia umowy kupna sprzedaży bezpośrednio we wskazanej lokalizacji, z możliwością zapoznania się z towarem na miejscu. 

Sprzedawcą i Administratorem danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, KRS: 0000014276, NIP: 8133225363, REGON: 691552684 który na podstawie art. 28 RODO powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia sklepu internetowego sklep.greinplast.pl firmie Poligrand Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie ul. LUBELSKA 75/12, 35-233 RZESZÓW, PODKARPACKIE  KRS 0000652261, REGON 366066225, NIP 5170378591 adres email: kontakt@poligrand.pl

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia zamówienia.

Słownik użytych terminów:

Klient: Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę kupna sprzedaży za pomocą sklepu internetowego sklep.greinplast.pl lub rezerwujący towar o lokalnego dystrybutora za pośrednictwem tego sklepu.

Konto: usługa elektroniczna obejmująca prowadzony przez Sprzedawcę zbiór zasobów, oznaczony przez Klienta loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto podając dane wymagane podczas rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie.  Konto umożliwia Klientowi w szczególności: przechowywanie danych adresowych dostawy zamówionych towarów; danych adresowych do rozliczeń; śledzenie statusu zamówienia; dostęp do historii zamówień; otrzymywanie powiadomień mailowych. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, a następnie kliknięciu Zarejestruj się. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może usunąć Konto poprzez wysłania żądania na adres email: sklep@greinplast.pl.

Konsument: zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważana jest również osoba zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Login: adres e-mail Klienta służący autoryzacji dostępu do Konta, podany przez Klienta podczas tworzenia Konta

Hasło: ciąg znaków służący autoryzacji dostępu do Konta, ustalony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności Hasła i nieudostępniania go osobom trzecim.

Przedsiębiorca: osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl będący integralną częścią umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem. 

Sklep: Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.greinplast.pl

Sprzedawca: jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, KRS: 0000014276, NIP: 8133225363, REGON: 691552684

Towar: dostępny w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem lub przedmiotem rezerwacji u lokalnego dystrybutora celem zawarcia umowy kupna sprzedaży bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z którą Sprzedawca przenosi na Klienta własność zamówionych produktów, a klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązuje się do zapłaty dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów wysyłki, wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży, określające produkty oraz dane klienta niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. 

Wymagania techniczne:

Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Grainstore.pl, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. 

Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Grainstore.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej. 

Rejestracja oraz zakupy / rezerwacja towaru bez rejestracji:

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.greinplast.pl, (założenia konta Klienta lub Konsumenta) należy wypełnić́ formularz rejestracyjny, podając:

W przypadku klientów będących Konsumentami:

 • imię̨ i nazwisko, 
 • nick (Nazwa konta w systemie sklepu - pseudonim), 
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • hasło dostępowe do konta, 
 • W przypadku klientów będących Przedsiębiorcami:
 • Firma przedsiębiorcy
 • Nick (nazwa konta w systemie Sklepu).
 • Adres email
 • Numery NIP i REGON
 • Hasło dostępowe do konta.

a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony. 

Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Grainstore.pl, i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.greinplast.pl odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

Klient ma możliwość dokonania zakupu lub rezerwacji towaru w sklepie stacjonarnym bez rejestracji konta. W tym celu należy wybrać opcję Kupuję bez rejestracji / Rezerwuję bez rejestracji. Klient zobowiązany jest wskazać, czy korzysta ze sklepu jako Konsument czy Przedsiębiorca, a następnie podać dane teleadresowe niezbędne do złożenia zamówienia / rezerwacji. Potwierdzenie złożenia zamówienia / rezerwacji zostanie przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Grainstore.pl

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Grainstore.pl zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych. Wskazane ceny nie zawierają̨ kosztów dostawy; koszty dostawy zależą̨ od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep Internetowy Grainstore.pl,  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiany , nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Sklep Internetowy Grainstore.pl,  nie prowadzi sprzedaży związanej z wysyłką towaru za granicę. 

W celu złożenia zamówienia należy: 

1. Zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego Grainstore.pl, lub skorzystać́ z możliwoścí złożenia zamówienia bez rejestracji; 

2. Wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk KUPUJĘ (lub równoznaczny);

3. Wybrać́ sposób dostawy oraz formę płatności.

4. Wpisać́ adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu, jeżeli jest inny niż podany przy logowaniu, a także podać́ numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; 

5. Wybrać́ formę̨ płatności;

6. Kliknąć́ przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

Dostępne formy płatności:

 • przelew na wskazane konto bankowe,
 • szybki przelew internetowy,
 • BLIK

Dostępne sposoby dostawy:

 • przesyłka za pomocą Poczty Polskiej,
 • przesyłka kurierska,
 • odbiór w paczkomacie INPOST

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być́ dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Grainstore.pl,  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Grainstore.pl,  i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.

Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej wraz z fakturą w formie elektronicznej.

Klient ma prawo anulowania złożonego zamówienia w sklepie internetowym sklep.greinplast.pl momentu otrzymania statusu nadania wysyłki zamówionego towaru. W przypadku rezygnacji z zamówienia mającego miejsce po otrzymaniu statusu na temat nadani a wysyłki do klienta zwrot następuje na zasadzie prawa od odstąpienia sprzedaży opisanym w punkcie „Prawo do odstąpienia od umowy” niniejszego regulaminu.

W celu odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym należy: 

 

1. Zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego Grainstore.pl, lub skorzystać́ z możliwoścí zamówienia towaru bez rejestracji podając dane takie jak imię nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nip w przypadku FV oraz numer telefonu i mail; 

2. Wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk zamawiam (lub równoznaczny);

3. Wybrać́ miejsce zawarcia umowy kupna sprzedaży oraz odbioru zamówienia.

4. odebrać indywidualny kod QR służący do odbioru zamówienia przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

5. Zgłosić się w wybranym przy rezerwacji towaru sklepie stacjonarny, podać indywidualny kod odbioru, zapoznać się z towarem oraz zapłacić.

W przypadku zmówienia towaru z odbiorem w sklepie stacjonarnym funkcjonalność oferowana przez sklep internetowy sprowadza się do sprawdzenia dostępności danego towaru oraz zarezerwowania go w sklepie stacjonarnym. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego sklep stacjonarny, z wyłączeniem przepisów regulujących zawieranie umów na odległość.

Informacje otrzymywane przez klienta ze sklepu internetowego sklep.greinplast.pl w procesie realizacji zamówienia.

1. Zakup z wysyłką do klienta.

 • potwierdzenie założenia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • potwierdzenie złożenia zamówienia i opłacenia zamówienia
 • informacja o przygotowaniu zamówienia i terminie wysyłki
 • informacja o nadaniu przesyłki

2.  Zakup z odbiorem osobistym

 • potwierdzenie założenia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • potwierdzenie złożenia zamówienia 
 • informacja o przygotowaniu zamówienia terminie odbioru 
 • informacja o możliwości odebrania zamówienia  

3. Pozostałe informacje ze sklepu sklep.greinplast.pl

 • potwierdzenie usunięcia konta w sklepie sklep.greinplast.pl
 • powiadomienie o niepowodzeniu płatności
 • powiadomienie o anulowaniu zamówienia
 • powiadomienie o zmianie terminu odbioru zamówienia z obiorem osobistym 

Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Grainstore.pl,  w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Grainstore.pl,  zwraca Klientowi płatność́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być́ zgłaszane:

1. pisemnie na adres siedziby: ul Lubelska 75/12, 35-233 Rzeszów

2. za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@poligrand.pl

W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

Dane osobowe i pliki cookies

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w www.greinplast.sklep/cookies   

Prawo do zmiany Regulaminu:

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest: 

1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Grainstore.pl w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Grainstore.pl;

4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Grainstore.pl (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu  Sklep poinformuje również poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). 

Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z konta datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić́ co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.