Regulamin opinii

Regulamin dotyczący umieszczania opinii o produktach nabytych w sklepie internetowym sklep.greinplast.pl

Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady i warunki umieszczania przez klientów na stronie https://sklep.greinplast.pl („Sklep”) prowadzonej przez: Poligrand Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul Lubelska 75/12, 35-233 Rzeszów, NIP 5170378591, REGON 366066225. KRS 0000652261 Sklep umożliwia zawieranie umów kupna sprzedaży towarów w nim oferowanych lub rezerwację towaru w sklepach stacjonarnych celem zawarcia umowy kupna sprzedaży bezpośrednio we wskazanej lokalizacji, z możliwością zapoznania się z towarem na miejscu.

Sprzedawcą i Administratorem danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, KRS: 0000014276, NIP: 8133225363, REGON: 691552684 który na podstawie art. 28 RODO powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia sklepu internetowego sklep.greinplast.pl firmie Poligrand Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie ul. LUBELSKA 75/12, 35-233 RZESZÓW, PODKARPACKIE KRS 0000652261, REGON 366066225, NIP 5170378591 adres email: kontakt@poligrand.pl opinii o nabytych przez nich w sklepie internetowym https://sklep.greinplast.pl („Sklep") produktach („Produkty”). Sprzedawcą Produktów Sklepie jest również Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B („Sprzedawca”). W celu przesłania swojej opinii o Produktach, klient powinien zaakceptować Regulamin oraz regulamin sklepu internetowego https://sklep.greinplast.pl dostępny https://sklep.greinplast.pl/regulamin  

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem a regulaminem sklepu internetowego https://sklep.greinplast.pl, Regulamin będzie miał znaczenie rozstrzygające.

§ 1. Przesyłanie opinii o produktach

 • Klient może umieścić swoją subiektywną opinię na temat Produktu („Opinia”). Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie przez klientów, którzy zakupili dany Produkt w Sklepie. Przed umieszczeniem Opinii, Klient musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz regulamin sklepu internetowego https://sklep.greinplast.pl. Umieszczając Opinię, klient zobowiązany jest zamieścić numer zamówienia oraz wskazać nazwę i markę Produktu, którego dotyczy Opinia.
 • Opinia składa się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza. Klient może przyznać do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza ocenę bardzo słabą, a pięć gwiazdek - ocenę bardzo dobrą. Ocena w postaci gwiazdek nie może być przesłana przez klienta bez komentarza.
 • Za niedozwolone uznaje się Opinie , których ocena w postaci gwiazdek jest sprzeczna z treścią komentarza lub Opinie, które zawierają komentarze niezwiązane z Produktami i niezwiązane z doświadczeniami klienta w związku z zakupem lub używaniem Produktu.
 • Opinie nie mogą zawierać odnośników do innych stron (hiperłącze), zdjęć ani materiałów wideo. Opinie nie mogę też zawierać niedozwolonych treści (zgodnie z § 3 poniżej).
 • Opinie muszą być napisane w języku polskim.
 • Klient może umieścić Opinię w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości e-mail z linkiem do Strony, na której może umieścić swoją Opinię . Po upływie tego czasu nie będzie możliwości zamieszczenia Opinii .
 • Po weryfikacji dokonanej zgodnie z § 5 lit. a) Regulaminu, Opinie będą publikowane na Stronie w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w formie zanonimizowanej. Po opublikowaniu opinii , klient nie może jej edytować ani usunąć.

§ 2. Udzielanie licencji

Przesyłając Opinię, klient udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje Opinii. W szczególności udzielona licencja uprawnia Sprzedawcę do publikowania, modyfikacji lub skracania Opinii na stronach internetowych innych niż Strona oraz do publikowania jej w całości lub w części w celach reklamowych (w formie drukowanej i cyfrowej), przy założeniu, że modyfikacja lub skrócenie Opinii nie zmieni jej treści

§ 3. Niedozwolone treści

Klient zobowiązuje się, że treści zawarte w napisanych przez niego Opiniach nie będą:

 • Nielegalne, ani w inny sposób sprzeczne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;
 • naruszać Regulaminu;
 • nieprawdziwe ani wprowadzające w błąd;
 • zawierać nieprawdziwych twierdzeń dotyczących faktów o opiniowanym Produkcie;
 • zawierać twierdzeń dotyczących zdrowia klienta;
 • naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;
 • zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy czy numery telefonów;
 • nie będą zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki;
 • zawierać linków do zewnętrznych stron internetowych;
 • wymieniać cen Produktu;
 • bezpośrednio ani pośrednio nawiązywać do produktów konkurencyjnych względem Produktu, w tym do producentów lub sprzedawców tych produktów.

§ 4. Zwolnienie z odpowiedzialności

Właściciel Sklepu (tj. Poligrand) lub inne podmioty z nim powiązane oraz Sprzedawca (tj. Greinplast sp. z o.o.), nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta, który zamieścił daną Opinię.

§ 5. Publikacja, usuwanie i modyfikacja Opinii

 • Wszystkie Opinie są weryfikowane przed ich publikacją na Stronie pod kątem naruszeń Regulaminu. W pierwszej kolejności, Opinia jest automatycznie sprawdzana przez oprogramowanie wykorzystujące czarną listę lub filtry słów pod kątem naruszeń Regulaminu. Następnie Opinia jest sprawdzana przez Lidl pod kątem naruszeń Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 • Jeśli Opinia narusza Regulamin lub obowiązujące prawo Sprzedawca nie opublikuje jej.
 • Opinie, które nie naruszają prawa lub Regulaminu , będą publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie będą edytowane, redagowane, skracane ani modyfikowane.
 • Opinie o Produktach nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego ze Sprzedawcą lub producentem.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu jeśli naruszają one Regulamin lub obowiązujące prawo. Ponadto, Sprzedawca  może usunąć opinie o Produktach w całości z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego lub nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej, również bez uprzedniego powiadomienia klienta, który jest autorem Opinii. Sklep/Sprzedawca  może również usunąć Opinię , gdy Produkt, do którego odnosi się Opinia nie jest już oferowany w Sklepie.